Организација образовно-васпитног рада школе

Организациона структура школе

skola ulaz300x220ОШ " Стеван Јаковљевић“ поред одељења матичне школе у свом саставу има и издвојена одељења у Главици, (једно неподељено одељење и једно у комбинацији од два разреда) и Давидовцу, које ради као неподељена школа од четири разреда.

У издвојеним одељењима настава се одвија по основном моделу, што омогућава број ученика и учионички простор.

При матичној школи је Специјално одељење од 1. до 8. разреда. Ученици специјалног одељења раде по посебном моделу - укључују се у непосредну наставу у редовној школи у зависности од могућности ученика. У матичној школи, ученици наставу похађају у складу са упутствима МПНТР.

Продужени боравак ради од у две групе, пратећи поделу група из редовне наставе.

За стручна питања у школи су задужени Наставничко веће, Одељењска већа, Стручни активи, Стручна већа, Стручни тимови, директор и стручни сарадници.

За управљање школом стараће се Школски одбор, а за руковођење школом директор школе.