ОШ“Стеван Јаковљевић“ Параћин

Пословник о раду Ученичког парламента

Основне одредбе

  1. Ученички парламент (УП) ОШ ,,Стеван Јаковљевић'' је организација ученика ОШ ,,Стеван Јаковљевић'' која делује кроз седнице и програмске активности.
  2. УП има 12 чланова  - по два из сваког одељења седмог и осмог разреда, а њихов мандат траје једну школску годину.
  3. УП остварује свој програм као саставни део Годишњег плана рада школе.
  4. УП даје мишљење и предлог стручним органима школском одбору, савету родитеља и директору о: правилима понашања у школи ,мерама безбедности ученика, годишњем плану рада школе ,школском развојном плану ,школском програму, начину уређивања школског простора, избору уџбеника слободних активности, учешћу на спортским и другим такмичењима, и организацији свих манифестација у школи и ван ње и другим питањима од значаја за њихово образовање   (Чл. 88 Закона о основама система образовања и васпитања).
  5. УП разматра однос и сарадњу ученика и наставника, васпитача и стручног сарадника и атмосфере у школи.


ОШ“Стеван Јаковљевић“ Параћин

ПРОГРАМ РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ЗА ШКОЛСКУ 2021-22. ГОДИНУ

Због тренутне епидемиолошке ситуације на почетку школске 2021/22. године, састанци УП планирају се непосредно и  преко онлајн конференција. Уколико дође до побољшања епидемиолошке ситуације и добијемо другачија упутства настављамо са редовним активностима .

За школску 2021/22. годину планирано је пет седница.

Септембар

  1. Извештај о раду Ученичког парламента за претходну школску годину;
  2. Избор ученика за Ученички парламент и избор председништва (председника, заменика председника, секретара);
  3. Доношење Плана и програма рада за школску 2021/2022. годину;
  4. Упознавање чланова са одредбама Статута и Пословника о раду Ученичког парламента;
  5. Давање мишљења и предлога стручним органима и Школском одбору, Савету родитеља и директору о правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, годишњем плану, начину уређивања школског простора;