ОШ“Стеван Јаковљевић“ Параћин

Пословник о раду Ученичког парламента

Основне одредбе

 1. Ученички парламент (УП) ОШ ,,Стеван Јаковљевић'' је организација ученика ОШ ,,Стеван Јаковљевић'' која делује кроз седнице и програмске активности.
 2. УП има 12 чланова  - по два из сваког одељења седмог и осмог разреда, а њихов мандат траје једну школску годину.
 3. УП остварује свој програм као саставни део Годишњег плана рада школе.
 4. УП даје мишљење и предлог стручним органима школском одбору, савету родитеља и директору о: правилима понашања у школи ,мерама безбедности ученика, годишњем плану рада школе ,школском развојном плану ,школском програму, начину уређивања школског простора, избору уџбеника слободних активности, учешћу на спортским и другим такмичењима, и организацији свих манифестација у школи и ван ње и другим питањима од значаја за њихово образовање   (Чл. 88 Закона о основама система образовања и васпитања).
 5. УП разматра однос и сарадњу ученика и наставника, васпитача и стручног сарадника и атмосфере у школи.
 6. Обавештава ученике о питањима која су од посебног значаја за њихово школовање и о активностима УП.
 7. Чланови УП имају активно учешће у процесу планирања развоја школе и у самовредновању рада школе.
 8. Предлагање чланова стручног актива за развојно планирање и тима за превенцију вршњачког насиља у школи.
 9. УП подстиче учешће свих ученика у креирању школског живота са циљем унапређивања услова и односа у школи и решавања текућих проблема у школи.
 10. Подаци о деловању УП-а доступни су свим ученицима и наставницима школе, као и управи школе, путем записника, извештаја, закључака, одлука,
 11. УП у свом раду сарађује са наставницима, стручним органима и управом школе.
 12. Наставничко веће посебно задужује наставника за координирање  и рад са УП-ом.

Конституисање, чланство и одлучивање у Ученичком парламенту

 1. УП се конституише верификацијом мандата чланова, по обављеним изборима у свим одељењима седмог и осмог разреда, на почетку школске године. Конститутивној седници обавезно присуствује најмање 8 изабраних представника одељења. Право присуства у својству гостију имају сви ученици седмог и осмог разреда.
 2. На конститутивној седници усвајају се Пословник о раду и Програм рада УП-а. На истој седници врши се избор органа и координатора за посебне области рада.
 3. Одељенска заједница може опозвати свог представника у УП-у и обавити избор новог, у току истог мандата, по истој процедури.
 4. Конститутивну седницу УП-а заказује и води наставник задужен за рад и сарадњу са УП-ом (изабран од стране Наставничког већа).
 5. Заказивање и вођење свих седница УП-а, осим конститутивне, преузима председник или заменик председника, у случају одсутности председника.
 6. Записници се воде за сваку седницу, записнике води записничар УП-а.
 7. Кворум за сваку седницу УП-а (изузев конститутивне) потврђује се присуством најмање 7  чланова.
 8. Председник је одговоран за демократско поступање у раду УП-а и за поштовање Пословника УП-а и важећих докумената школе.
 9. Одлуке УП-а доносе се јавним изјашњавањем, већином гласова присутних чланова.

Избор органа и координатора за области деловања Ученичког парламента

 1. Право да буду изабрани у органе  имају сви чланови УП-а и то за:
  • председника
  • заменика председника
  • записничара
  • УП бира два представника ученика који учествују у раду школског одбора у складу са чланом закона 119. ЗОСОВ.
  • координаторе за поједине програмске области
 2. Предлоге за избор органа и координатора за области деловања УП-а може поднети сваки члан, јавно на седници.
 3. Избор кандидата за органе и координаторе врши се тајним изјашњавањем. Уколико за одређену функцију постоји само један кандидат, гласање може бити и јавно.
 4. УП може опозвати изабраног председника, заменика председника, записничара, ученике који присуствују седницама ШО или координатора у току текућег мандата, уз образложење. Нови избор врши се по истој изборној процедури.

Послови органа и координатора  

 1. Председник заказује и води седнице (осим конститутивне), информише и заступа ученике пред органима и управом школе, стара се о уредној документацији, одговоран је за поштовање Пословника и реализацију Програма и одлука, за техничка средства која користи УП.
 2. Заменик председника обавља послове председника у његовом одсуству.
 3. Записничар  води документацију УП-а , води евиденцију чланова, води записнике са седница, прикупља и администрира писане прилоге, представке, жалбе и иницијативе ученика и УП-а.
 4. Координатори за поједине области деловања координирају учеснике и активности из Програма рада УП-а, писмено бележе остварене активности и њихове учеснике, успостављају контакте са сарадницима у школи ради реализације Програма у области за коју су задужени.

Документација Ученичког парламента

      УП води следећу документацију о свом раду:

 • Имена и презимена чланова, односно имена председника, заменика председника, секретара, портпарола и координатора
 • Евиденција присуства чланова седницама
 • Записници са седница
 • Записници о активностима обласних група
 • Одлуке УП-а
 • Пословник о раду УП-а
 • Програм рада УП-а
 • Писани захтеви, поднесци, предлози и иницијативе из домена рада УП-а
 • Предлози стручним органима и управи школе, као и Савету родитеља
 • Извештаји о активностима по областима и интегрални извештаји

Средства за рад Ученичког парламента

 1. УП користи средства и простор у школи за свој рад.
 2. УП може прикупљати додатна средства за реализацију свог програма акцијама солидарности, донацијом, прилозима, поклоном или из других извора, у складу са законом и у оквиру финансијског пословања школе.

Јавно иступање и пословање Ученичког парламента

 1. УП иступа у јавности и пред спољним партнерима (ван школе) као саставни део школске установе, под именом Ученички парламент ОШ ,,Стеван Јаковљевић'' Параћин.
 2. Пословање УП-а је део пословања школе, у правном и финансијском смислу. Овлашћена лица у школи и печат школе користе се за правне и финансијске послове са спољним партнерима школе.

Остваривање програма рада Ученичког парламента

 1. УП реализује свој програм рада према садржини, задужењима и роковима преузетим од стране носилаца и у сарадњи са наставницима, стручним органима и управом школе.
 2. Програмске активности и овлашћења УП-а морају бити у сагласности са школским документима и у најбољем интересу ученика ОШ ,,Стеван Јаковљевић''.
 3. Програмске активности предлажу чланови УП-а, као и други ученици седмог и осмог разреда. Програм рада се остварује кроз области деловања, под координацијом изабраних чланова.
 4. У остваривању свог програма рада УП негује демократску културу, поштовање личности свих учесника и сарадничке односе у школи.
 5. Деловање УП-а промовише отвореност, толеранцију, недискриминацију, једнаке шансе и солидарност међу ученицима.

Зорица Ђурић, педагог школе         

Дана, 09.09.2021. године